Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2017-06-12

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty

Urząd Gminy Dubiecko
ul. Przemyska 10
37- 750 Dubiecko

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Dubiecko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubiecko.

1. Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Oświaty.

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy lub działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika referatu; preferowany 2-letni staż pracy w oświacie,

 6. wykształcenie wyższe, preferowane w kierunku: ekonomii, prawa, pedagogiki, zarządzania oświatą,

 7. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz przepisów prawa materialnego przydatnego na tym stanowisku pracy.

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 1. samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz umiejętność kierowania pracą w zespole,

 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,

 4. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 5. umiejętność selekcji informacji,

 6. techniczna obsługa komputera,

 7. życzliwość, uczciwość,

 8. dyspozycyjność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustaw:

 • z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.)

 • z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 • z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

 • z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz 902)

 • z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz 1502 z późn.zm.)
  a w szczególności:

  1. kierowanie referatem,

  2. prowadzenie spraw dotyczących zakładania, przekształcania, likwidacji szkół i przedszkoli oraz kształtowania sieci placówek oświatowych,

  3. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego,

  4. uczestnictwo w komisjach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli,

  5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6. prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej,

  7. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z tych stanowisk w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę,

  8. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych szkół i przedszkoli,

  9. przygotowywanie oceny pracy dyrektorów podległych szkół i przedszkoli,

  10. przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,

  11. sporządzanie sprawozdań, ocen i analiz w zakresie oświaty,

  12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracownikom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, kosztów kształcenia,

  13. przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy, za każdy rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,

  14. rozliczanie dotacji celowych otrzymywanych przez szkoły i przedszkola,

  15. prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty

  16. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowych dla autobusów i innych samochodów do dowozu dzieci oraz Volkswagen,

  17. wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy,

  18. zastępowanie pracownika(ów) zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw.

5. Informacje o warunkach pracy:

 1. czas pracy: pełny wymiar- przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

 2. bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy,

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn.zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dubiecku.

6. Informacja dodatkowa:

W maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dubiecku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w Urzędzie Gminy pokój 204,

 3. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 9. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

 11. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji tj. klauzulę:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.u. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)”.

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Dubiecko ul. Przemyska 10, do dnia 22 czerwca do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty”.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 102 I piętro.

Szczegółowych informacji udziela stanowisko pracy ds. kadrowych tel. 16/65 11 156 w. 304.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

 1. oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

 2. osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. wyłoniony kandydat zostanie poinformowany o dacie zatrudnienia w terminie 5 dni od zakończenia naboru,

 4. oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone komisyjnie,

 5. Wójt Gminy Dubiecko zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dubiecko, dnia 12 czerwca 2017 r.

Do pobrania:
   kwestionariusz osobowy - doc
     lub 
   kwestionariusz osobowy - pdf

 

 

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI