Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2017-06-12

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy w Dubiecku

ul. Przemyska 10

37- 750 Dubiecko

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Dubiecko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dubiecku.

1. Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy lub działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika referatu,

 6. wykształcenie wyższe, preferowane w kierunku: prawo, ekonomia i administracja,

 7. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz przepisów prawa materialnego przydatnego na tym stanowisku pracy.

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 1. samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz umiejętność kierowania pracą w zespole,

 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,

 4. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 5. umiejętność selekcji informacji,

 6. techniczna obsługa komputera,

 7. życzliwość, uczciwość,

 8. dyspozycyjność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustaw:

 • z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1534),

 • z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 209),

 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1167),

 • z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz 736),

 • z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz 333),

 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016, poz.922), a w szczególności:

  1.  kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,

  2. zapewnienie obsługi administracyjno- gospodarczej urzędu,

  3. wykonywanie zadań z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie spraw związanych z obroną cywilną,

  4. realizacja zadań z zakresu obronności,

  5. realizacja zadań określonych przepisami o zarządzaniu kryzysowym,

  6. prowadzenie kancelarii niejawnej,

  7. prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy i majątku gminnego- sprawy zagrożenia powodziowego, zagrożenia przez inne czynniki atmosferyczne i zdarzenia losowe. Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w tym zakresie,

  8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

  9. wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy,

  10. zastępowanie pracownika(ów) zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw.

5. Informacje o warunkach pracy:

 1. czas pracy: pełny wymiar- przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

 2. bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy,

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dubiecku.

6. Informacja dodatkowa:

W maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dubiecku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w Urzędzie Gminy pokój 204,

 3. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 9. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

 11. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji tj. klauzulę:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. u. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Dubiecko ul. Przemyska 10, do dnia

22 czerwca do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego”.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój 102 I piętro.

Szczegółowych informacji udziela stanowisko pracy ds. kadrowych tel. 16/65 11 156 w. 304.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

 1. oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

 2. osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. wyłoniony kandydat zostanie poinformowany o dacie zatrudnienia w terminie 5 dni od zakończenia naboru,

 4. oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone komisyjnie,

 5. Wójt Gminy Dubiecko zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dubiecko, dnia 12 czerwca 2017 r.

 

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI