Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2017-02-01

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO

 Zarządzenie nr 6/2017

Wójta Gminy Dubiecko

z dnia 01.02.2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu uczestnictwa w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Dubiecko” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), ustalam co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany i przyjmuje się jednolity tekst „Regulaminu uczestnictwa w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Dubiecko”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 REGULAMIN UCZESTNICTWA

W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DUBIECKO

§ 1

            Gmina Dubiecko prowadzi nabór wniosków w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1,,Rozwój OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

            Zaznacza się, iż prowadzone już zapisy na wstępną listę osób zainteresowanych instalacjami OZE przez Gminę nie upoważniają do udziału w Projekcie. Dopiero deklaracje złożone w terminie określonym przez niniejszy regulamin uprawniają Mieszkańca do procesu kwalifikacji w Projekcie.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Gmina - Gmina Dubiecko będąca Beneficjentem Projektu

Mieszkaniec - wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie gminy, na której wykonana ma być instalacja lub osoba posiadająca prawo do dysponowania tą nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku; ostateczny odbiorca wsparcia/beneficjent końcowy Projektu

Gospodarstwo domowe - zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny; do gospodarstw domowych zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się; osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe

Budynek mieszkalny - budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy

Budynek niemieszkalny - budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym może być wykonana instalacja produkująca energię cieplną lub elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie

Budynek nowobudowany - budynek mieszkalny będący w trakcie budowy, którego zasiedlenie wymagane jest w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku lub w terminie późniejszym, ale pod warunkiem, że termin ten nie wpłynie negatywnie na możliwość założenia instalacji OZE.

Instalacja - system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i instalacji (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły opalane biomasą, powietrzne pompy ciepła) wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną, energię biomasy, energię aerotermalną), których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem Projektu

Weryfikacja Techniczna (audyt) - sprawdzenie technicznych możliwości wykonania instalacji, ustalenie miejsc przeznaczonych na wykonanie instalacji wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej tych miejsc. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie.

Deklaracja - oświadczenie Mieszkańca o woli przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej.

Projekt - projekt przygotowywany przez Gminę Dubiecko o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Trwałość Projektu - utrzymywanie instalacji wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza niemożność zmiany miejsca Instalacji, jej przeznaczenia i modyfikacji przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę.

Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność  rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Pomoc de minimis - oznacza pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych. 

(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, (Dz.U.UE.L.2013.352.1))

Pomoc w rolnictwie - przepisom o pomoc w rolnictwie podlega każdy podmiot, który produkuje, przetwarza i wprowadza do obrotu produkty rolne. W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Wielkość pomocy jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu to 15 tys. euro brutto na okres 3 lat podatkowych, tj. rok bieżący i dwa poprzedzające.

Pomoc w przedsiębiorstwie - pomoc ma formę wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców.

Pomoc de minimis może zostać udzielona każdej firmie do wysokości nieprzekraczającej równowartości 200 tys. euro brutto w okresie kolejności 3 lat budżetowych. Wyjątkiem zaś są firmy z sektora transportu drogowego towarów, gdzie próg pomocy wynosi 100 tys. euro brutto.

§ 2

 1. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2017 - 2018 pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).  
 2. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne a ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym wykonywana będzie Instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie na rzecz odbiorcy ostatecznego udzielane jest w formie pomocy de minimis.
 3. W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielem jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą być łącznie Stroną Umowy z Gminą. W takim przypadku wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy współwłaściciele, zgodnie z art. 370 Kodeksu Cywilnego, zaciągają solidarnie. Wszyscy właściciele/współwłaściciele podpisują Deklarację.
 4. Mieszkańcy składają deklaracje do końca wyznaczonego terminu. Po tym terminie, złożone Deklaracje będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po złożeniu wniosku  o dofinansowanie, dobierane będą osoby z listy rezerwowej lub w razie ich braku właściciel zobowiązuje się do znalezienia osoby zastępującej go  w realizacji zadania. Jeżeli takiej osoby nie znajdzie kwota wpłaconego wkładu własnego w wysokości 500,00zł nie będzie podlegać zwrotowi.
 5. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w RPO Województwa Podkarpackiego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
 6. Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji. VAT 8 % - wszystkie instalacje objęte projektem wykonywane w obrębie budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 . VAT 23% - wszystkie instalacje objęte projektem wykonywane na gruncie lub budynkach gospodarczych. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. malowanie pomieszczeń, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych).
 7. Mieszkaniec ma możliwość wyboru jednej Instalacji wykorzystującej energię słoneczną oraz/lub jednej Instalacji wykorzystującej energię biomasy.
 8. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w systemach energii odnawialnej zainstalowanych  w ramach Projektu powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
 9. Mieszkańcy ogrzewający aktualnie budynki mieszkalne kotłami centralnego ogrzewania na gaz ziemny nie mogą ubiegać się w ramach Projektu o kocioł opalany biomasą (energia biomasy).
 10. W przypadku wyboru Instalacji wykorzystującej energię biomasy (kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą) Mieszkaniec zobowiązuje się do demontażu dotychczasowego źródła ciepła w postaci kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe z ręcznym zasypem paliwa. Demontaż wykonany będzie w ramach realizacji Projektu, a jego koszt ujęty w kosztach kwalifikowanych Projektu. Natomiast utylizacji zdemontowanego kotła centralnego ogrzewania dokonuje Mieszkaniec na własny koszt.
 11. Przykładowa kalkulacja kosztów instalacji OZE została przedstawiona poniżej.

 

Rodzaj instalacji

Szacunkowa wartość instalacji brutto wraz z kosztami niekwalifikowalnymi

Dofinansowanie 85% od kwoty netto [zł]

Koszt uczestnika projektu:

15% kwoty netto

+ 8% VAT+ koszt niekwalifikowany

Kolektory słoneczne

2 kolektory + zasobnik 200 l

11 000,00

8 657,00

2 343,00

3 kolektory + zasobnik 300 l

13 000,00

10 231,00

2 769,00

4 kolektory + zasobnik 400 l

15 000,00

11 806,00

3 194,00

Fotowoltaika

2 kWp

15 000,00

11 806,00

3 194,00

3 kWp

16 500,00

12 985,00

3 515,00

Piec na biomasę

Ok.20kw

18 000,00

14 166,00

3 834,00

Pompa ciepła

 

13    000,00

8 657,00

2 343,00

 

 1. Wszystkie urządzenia i materiały wykorzystywane do montażu instalacji muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty, świadectwa jakości, atesty techniczne wymagane do dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie i obrocie handlowym.
§ 3
 1. Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie:

a)    lokalizacja nieruchomości Mieszkańca, na której wykonana ma być Instalacja, na terenie Gminy Dubiecko,

b)    uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja Mieszkańca -własność/współwłasność lub posiadane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2024 roku potwierdzone w formie pisemnej (dopuszcza się podanie nr księgi wieczystej),

c)    w przypadku, gdy Mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, może złożyć Deklarację przystąpienia do Projektu tylko na maksymalnie dwie nieruchomości,

d)   brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy najpóźniej do dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą a Mieszkańcem oraz w trakcie trwania Projektu,

e)    brak wykonania Instalacji na nieruchomościach Mieszkańców, na których dach budynku mieszkalnego i/lub niemieszkalnego pokryty jest materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem Instalacji wymienią na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pokrycie dachowe zawierające azbest lub wyrażą zgodę na wykonanie Instalacji na gruncie lub innym budynku niemieszkalnym,

f)    wykonanie Instalacji możliwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zasiedlony do dnia 31 grudnia 2017 roku lub w terminie późniejszym, ale pod warunkiem, że termin ten nie wpłynie negatywnie na możliwość założenia instalacji OZE i realizacje całego Projektu,

g)     złożenie przez Mieszkańca     prawidłowo     wypełnionej    Deklaracji uczestnictwa w Projekcie w terminie i miejscu wskazanym przez Gminę.  Wyrażenie w Deklaracji zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie Instalacji w przypadku wyboru Projektu do dofinansowania na okres realizacji Projektu oraz przez 5 lat od zakończenia Projektu

h)   dokonanie wpłaty za Weryfikacje Techniczną (audyt), w terminach i na rachunek bankowy wskazanych przez Gminę

 1. 2.    Po pozytywnej Weryfikacji Technicznej Mieszkaniec wpłaca pierwszą transzę wkładu własnego (zaliczki) w wysokości 500,00zł na rachunek bankowy Gminy celem zabezpieczenia uczestnictwa w Projekcie.    W przypadku gdy Gmina nie otrzyma dofinansowania Projektu kwota 500,00zł zostanie zwrócona Mieszkańcowi. Powyższa wpłata w terminie do 27 lutego 2017r. W uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty wraz z druga transzą.
 2. Po wyborze Projektu do dofinansowania nastąpi podpisanie Umowy użyczenia Mieszkańca z Gminą regulujące także wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Gminą a Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 3.  Każdy rodzaj Instalacji będzie opomiarowany, w okresie trwałości Projektu Mieszkaniec zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Gminy lub do umożliwienia przedstawicielowi Gminy dostępu do Instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika.
 4. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Dubiecko najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r.
 5. Gmina Dubiecko dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie uczestnictwa.   Szczegółowe informacje dotyczące działania 3.1. oraz Projektu uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy Dubiecko w pokoju nr 205 lub pod numerem telefonu (16) 65 11 156 w.305 lub pod adresem www.podkarpackie.pl.

§ 4

 1. Wraz ze złożeniem Deklaracji przystąpienia do Projektu Mieszkaniec wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytu (Weryfikacji Technicznej)przez firmę upoważnioną przez Gminę. Koszt w wysokości 165zł brutto Mieszkaniec wpłaca na konto bankowe wskazane w niniejszym Regulaminie. Dowód wpłaty należy załączyć do Deklaracji. Wykonanie Weryfikacji Technicznej nie daje gwarancji uzyskanie dotacji.
 2. W przypadku uzyskania pozytywnej indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę, wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie będzie pomniejszona kwotę podatku VAT na wykonanie określonego rodzaju Instalacji.
 3. Ostateczna wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie ustalona będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na Wykonawcę Instalacji oraz uzyskaniu indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę.
 4. Do daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, o którym mowa w ust. 5, do wiadomości Mieszkańców podawana jest szacowana wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie, obliczona na podstawie dokumentacji aplikacyjnej Projektu.
 1. 5.      Mieszkaniec zobowiązuje się do wpłaty deklarowanej kwoty wkładu własnego w trzech transzach:

- pierwsza transza w wysokości 500zł do 27.02.2017r. W uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty wraz z druga transzą.

- druga transza w wysokości 1000zł po wyborze Projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w terminie 14 dni od przekazania informacji mieszkańcom. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia daty wpłaty drugiej transzy.

- trzecia transza do wysokości pełnego udziału własnego w Projekcie, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Instalacji oraz otrzymaniu Indywidualnej interpretacji podatkowej.

Nie dokonanie wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego tj. 500,00zł w ustalonym terminie skutkować będzie wykreśleniem Mieszkańca z listy uczestników Projektu. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty pierwszej transzy wraz z zapłatą drugiej transzy.

 1. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT do czasu dokonania pełnej wpłaty przez Mieszkańca, kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w Projekcie zostanie zmieniona o skutki z niej wynikające.
 2. Po wyborze Projektu do dofinansowania i podpisaniu przez Gminę umowy o dofinansowanie, Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt dostosuje instalację elektryczną i/lub wodną do wymagań instalacji urządzeń nie będących w zakresie realizacji Projektu (np. modernizacja komina spalinowego, doprowadzenie wody do pomieszczenia, w którym będzie montowany zasobnik zestawu solarnego, modernizacja istniejącej tablicy elektrycznej, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, uziemienie budynku itp.) Konieczność wykonania w/w robót, ich rodzaj i dokładny zakres zostaną ustalone w trakcie przeprowadzania Weryfikacji Technicznej (audytu).

§ 5

Kryteria podstawowe wyboru ostatecznych odbiorców Projektu, którzy w terminie złożyli prawidłowo wypełnione Deklaracje.

 1. Lokalizacja nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja na terenie Gminy
 2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja – posiadane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do końca trwałości Projektu. Na potwierdzenie spełniania kryterium Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu): wyciąg z księgi wieczystej, nr księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, umowa najmu/dzierżawy/użyczenia.
 3. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy
 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą – wysokość otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat pomocy de minimis, potwierdzona dołączonym do Deklaracji oświadczeniem, pozwalającym na udzielenie wsparcia w ramach Projektu.

Kryteria dodatkowe dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego. Kryteria społeczno-ekonomiczne dotyczą osób zamieszkałych w budynku, w którym wykonana będzie Instalacja.

 1.  1.   Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji uczestnictwa w Projekcie posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie Deklaracji przystąpienia do Projektu otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej.
 2. Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. 3.    Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
 4. Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do Projektu posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 5. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych.
 6. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno-ekonomicznych, Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):

1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup - decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.).

 1. Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń: a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy, b) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów, f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.
 2. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
 3. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
 4. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci - decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
 5. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej

 

Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych w Deklaracji uczestnictwa, dołączonych do Deklaracji dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oraz informacji własnych Urzędu Gminy.

§ 6

 1. Termin składania deklaracji prowadzony będzie w terminie od 12.09.2016r. do 14.10.2016r. Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Dubiecko w sekretariacie w godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Deklaracje będą rozpatrywane przez pracownika Urzędu Gminy według kolejności ich złożenia. W przypadku niekompletnej/błędnie wypełnionej Deklaracji lub niedołączenia wymaganych dokumentów Mieszkaniec zostanie wezwany do korekty/uzupełnienia Deklaracji lub dołączenia brakujących dokumentów w terminie 7 dni.
 3. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych Deklaracji zostanie wyłoniona grupa docelowa ostatecznych odbiorców Projektu. Kryteria wyboru grupy docelowej oraz sposób kwalifikacji ostatecznych odbiorców do udziału w Projekcie określone zostały w §5 Regulaminu.
 4. Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie utworzona do dnia 27.02.2017r.
 5. Mieszkaniec który złożył Deklarację w wyznaczonym terminie, może zrezygnować z udziału w Projekcie do dnia ustalenia ostatecznej liczby uczestników projektu tj. do 27.02.2017. po wcześniejszym złożeniu podania o rezygnacji z udziału w Projekcie.
 6. Złożone deklaracje zostaną ocenione względem kryteriów podstawowych i dodatkowych. Ostateczna lista zostanie utworzona z uwzględnieniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria podstawowe i co najmniej jedno kryterium społeczno-ekonomiczne z pośród kryteriów dodatkowych.
 7. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną ujęte na liście rezerwowej. Mieszkańcy ujęci na tej liście mogą zostać włączeni do Projektu pod warunkiem spełnienia wszystkich podstawowych przesłanek i wolnych miejsc na liście podstawowej.
 8. Regulamin może ulec zmianie w m.in. przypadku zmian w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, innych przepisów prawa mających zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu oraz zmian ustaleń własnych  Gminy
 9. Gmina Dubiecko zastrzega możliwość realizacji Projektu w partnerstwie.

§ 7

Dokumenty wymagane na etapie aplikowania o zakwalifikowanie Mieszkańca do Projektu:

 • Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu: instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła/pieców na biomasę
 • Potwierdzenie wpłaty za dokonanie Weryfikacji Technicznej(audytu)
 • Oświadczenie o zasiedleniu budynku (jeśli dotyczy Mieszkańca)
 • Oświadczenie o zmianie pokrycia dachowego (jeśli dotyczy Mieszkańca)
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy Mieszkańca)

 § 8

Wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

Rachunek Gminy Dubiecko prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dynowie

Nr 28 9093 1020 2002 0200 0026 0002

Jednocześnie informujemy, że opłata za Weryfikację Techniczną (audyt) budynku w wysokości 82,50zł nie będzie podlegać zwrotowi po jej wykonaniu przez projektanta, również w przypadku negatywnej opinii tj. stwierdzeniu braku możliwości instalowania OZE. Opłata za projekt techniczny (koncepcyjny)  w wysokości 82,50zł będzie zwracana tylko w przypadkach, gdy projektant stwierdzi brak możliwości technicznych montażu instalacji OZE na nieruchomości. W przypadku rezygnacji Mieszkańca z udziału w Projekcie po opłaceniu kwoty 165,00zł a przed dokonaniem weryfikacji na miejscu kwota ta zostanie zwrócona Mieszkańcowi. Opłata za opracowanie dokumentacji technicznej nie podlega zwrotowi również w przypadku nie uzyskania dofinansowania projektu przez Gminę.

Jeżeli koszt wykonania dokumentacji technicznej (165zł) będzie kosztem kwalifikowanym, traktowany będzie, jako wkład własny mieszkańca podlegający rozliczeniu podczas realizacji przedsięwzięcia.

§ 9


Załączniki do regulaminu:

 1. Deklaracja uczestnictwa
 2. Wzór druku wpłaty
 3. Projekt umowy z Mieszkańcem
 4. Oświadczenie o zasiedleniu budynku
 5. Oświadczenie o zmianie pokrycia dachowego
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis

 

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI